Ochrana osobních údajů

Provozovatelé webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při vašem používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých vás lze identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké druhy údajů jsou shromažďovány a k čemu se využívají. Popisují rovněž, jak a za jakým účelem se tomu tak děje.

Chtěli bychom vás však upozornit, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před zneužitím třetí osobou není možná.

1. Správce zpracování

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres, ...).
Za zpracování údajů jsou na této webové stránce odpovídají společně:

DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Telefon: +49 221 97376-0
E-Mail: dfag@dfag.de

Deutsche Forfait GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Telefon: +49 221 97376-0
E-Mail: dfag@dfag.de

Společnost DF Deutsche Forfait AG je mateřskou společností skupiny DF Group, která by nemohla poskytovat své služby bez spolupráce založené na dělbě práce. Výše uvedené strany proto uzavřely dohodu o společné správě ve smyslu čl. 26 GDPR, a jsou proto společně zodpovědné za osobní údaje, které o vás na této webové stránce shromažďujeme a zpracováváme. Bylo ujednáno, že společnost Deutsche Forfait GmbH bude plnit veškeré své povinnosti v souladu s GDPR. To se týká zejména výkonu vašich práv a plnění informačních povinností podle čl. 13 písm. f) GDPR.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů, žádostí, dalších informací nebo stížností týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte:
Stefan Käsler
TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
80339 Mnichov/Německo
E-mail: datenschutzbeauftragter@dfag.de

3. Doba uchovávání

Není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepřestane platit účel, za kterým jsou údaje zpracovávány. Pokud podáte oprávněnou žádost o vymazání svých údajů nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, nebudeme-li mít pro uchování vašich osobních údajů jiné zákonně přípustné důvody (např. doby uchovávání podle daňových nebo obchodních zákonů). V druhém uvedeném případě budou údaje vymazány, jakmile přestanou přípustné důvody existovat.

4. Předávání údajů do USA

Na naší webové stránce jsou mimo jiné integrovány nástroje společností sídlících v USA. Jsou-li tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili na to, že z pohledu právních předpisů EU o ochraně osobních údajů není USA bezpečná třetí země. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako subjekt údajů mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že pro účely monitorování budou americké orgány (např. zpravodajské služby) vaše osobní údaje , které se nacházejí na amerických serverech, zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

5. Právo na zrušení a právo na námitku

5.1 Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do doby, než je souhlas odvolán, zůstává nedotčena.

5.2 Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu podle čl. 21 GDPR

Pokud jsou údaje zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Na základě těchto ustanovení platí totéž pro profilování. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti shromažďování údajů, nebudeme vaše dotčené osobní údaje nadále zpracovávat, neprokážeme-li přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo nebude-li zpracování sloužit účelu prosazování, výkonu nebo obrany zákonných reklamací (námitka v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR).

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu. To platí také pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou dále používány pro účely přímého marketingu (námitka v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR).

6. Shromažďování údajů na této webové stránce

6.1 Cookies

Naše internetové stránky využívají takzvaných „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které vaše koncového zařízení nijak nepoškozují. Na vašem koncovém zařízení jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (cookies relace), nebo trvale (trvalé cookies). Cookies relace jsou automaticky vymazány na konci vaší návštěvy. Trvalé cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud nejsou vymazány automaticky vaším internetovým prohlížečem.

V některých případech mohou být při vstupu na náš web ve vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookies od společností třetích stran (soubory cookies třetích stran). Umožňují nám nebo vám využívat určité služby společností třetích stran.

Cookies mají různé funkce. Mnoho cookies je technicky nezbytných, protože určité funkce webových stránek by bez nich nefungovaly. Další cookies se používají k hodnocení chování uživatelů nebo zobrazování reklamy.

Používáme cookies, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (základní soubory cookies) nebo k poskytnutí určitých funkcí, které jste požadovali (funkční soubory cookies). Základní soubory cookies jsou ukládány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné poskytování služeb. Při první návštěvě našich webových stránek budete také požádáni o souhlas s ukládáním cookies. Ukládání funkčních cookies pro optimalizované poskytování našich webových stránek je pak založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni, abyste je mohli v jednotlivých případech povolovat, abyste je mohli odmítnout v konkrétních případech nebo všeobecně a abyste mohli aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkčnost této webové stránky omezena.

Vzhledem k tomu, že jsou cookies využívány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů samostatně a v případě potřeby vás požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli v nastavení cookies na webové stránce odvolat (prostřednictvím ikony otisku prstu).

a. Souhlas s cookies prostřednictvím Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu s cookies od společnosti Usercentrics s cílem získat váš souhlas s ukládáním konkrétních cookies ve vašem koncovém zařízení nebo s cílem využít určitých technologií a zdokumentovat toto v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo, web: https://usercentrics.com/de/ (dále jako „Usercentrics“).

Při vašem vstupu na naši webovou stránku budou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y) nebo odmítnutí udělení souhlasu(ů).
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem koncovém zařízení
 • čas vaší návštěvy webové stránky

Společnost Usercentrics mimoto ukládá cookies do vašeho prohlížeče tak, aby vám byla schopna přiřadit souhlas(y) nebo jejich odmítnutí. Údaje shromážděné tímto způsobem jsou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, nevymažete cookies společnosti Usercentrics sami nebo dokud nepřestane platit účel, za kterým jsou uloženy. Závazné zákonem stanovené povinnosti týkající se ukládání zůstávají nedotčeny.

Technologie souhlasu s cookies od společnosti Usercentrics se používá za účelem získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je pro to čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c) GDPR.

b. Smlouva o zpracování osobních údajů

Se společností Usercentrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů podle čl. 28 odst. 3 GDPR, která zajišťuje, že společnosti Usercentrics zpracovává osobní údaje návštěvníků naší webové stránky pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

6.2 Log soubory serveru

Poskytovatel webové stránky automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných log souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • adresa URL odkazující stránky
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas požadavku serveru
 • IP adresa

Ke kombinaci těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.

Shromažďování těchto údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky — za tímto účelem je třeba shromažďovat log soubory serveru.

6.3 Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, dotaz) bude uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáme dál.

V případě potřeby budou tyto údaje předány oddělení podnikové skupiny odpovědnému za váš dotaz. V případě žádostí o navázání kontaktu zaslaných e-mailem obdrží dceřiné společnosti DF Deutsche Forfait AG v Kolíně a v Praze jejich údaje prostřednictvím společného adresáře pro rozesílání pošty. Na provozní úrovni vykonávají zaměstnanci dceřiných společností úkoly pro příslušnou druhou stranu na základě personální unie. Následující společnosti proto uzavřely dohodu o společné správě ve smyslu čl. 26 obecného nařízení GDPR EU. Smlouva vyjmenovává oblasti práce, které v sesterských společnostech spadají pod společnou správu. Mezi ně patří zpracovávání vašich žádostí. Dohoda stanoví, že společnost Deutsche Forfait GmbH plní veškeré své povinnosti v souladu s GDPR. To se týká zejména výkonu vašich práv a plnění informačních povinností podle čl. 13 písm. f) GDPR.

Společně odpovědné za zpracování vašich osobních údajů podle čl. 26 GDPR jsou

Deutsche Forfait GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln, Deutschland
Telefon: +49 221 97376-0
E-mail: dfag@dfag.de

DF Deutsche Forfait s.r.o. & DF Deutsche Forfait Middle East s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
Nové Město, 11000, Prague, Czech Republic
Telefon: +420 221 014 620
E-mail: dfag@dfag.de

Spolupráce při zpracovávání vašich osobních údajů v rámci naší skupiny společností je založena na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracovávání žádostí, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s bodem odůvodnění 48).

Pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření, je zpracování takových údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje, které obdržíme v souvislosti s dotazem, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo nepřestane platit účel jejich uložení (např. po zpracování vaší žádosti). Závazné zákonem stanovené povinnosti — zejména zákonem stanovené lhůty pro uchovávání — zůstávají nedotčeny.

6.4 Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Analytics umožňuje provozovateli webové stránky analyzovat chování návštěvníků webové stránky. Provozovatel webové stránky přitom přijímá různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, doba prodlevy, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.
Google Analytics používáme na naší webové stránce, abychom vám poskytli nejlepší možnou službu. Statisticky vyhodnocená data o chování uživatelů na našem webu nám pomáhají optimalizovat webovou stránku tak, aby ji mohly zúčastněné strany na Googlu snáze najít.

Tento analytický nástroj se používá pouze v případě, že jste udělili příslušný souhlas, který byl vyžádán prostřednictvím technologie souhlasu s cookies společnosti Usercentrics během vaší první návštěvy na naší webové stránce. Zpracování se tedy provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení cookies.
Přenos údajů do USA je navíc založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

a. Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude před přenosem do USA zkrácena společností Google uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA, a poté tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google.

b. Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

c. Zpracovávání objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli jsme dohodu o zpracovávání a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

d. Demografické ukazatele ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické ukazatele“ ve službě Google Analytics k zobrazování vhodných reklam návštěvníkům webových stránek v reklamní síti Google. To umožňuje generovat přehledy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy v síti Google a také z údajů o návštěvnících poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je uvedeno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

e. Doba uchovávání

Údaje uchovávané společností Google na úrovni uživatelů a na úrovni událostí, které jsou propojeny s cookies, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookies DoubleClick, ID reklamy pro Android), jsou anonymizovány nebo vymazány po 14 měsících. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6.5 Fonty Adobe

Tato webová stránka používá pro standardní zobrazení určitých písem fonty od společnosti Adobe. Poskytovatelem je společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když vstoupíte na tuto webovou stránku, stáhne si váš prohlížeč požadované fonty přímo z Adobe pro správné zobrazení na vašem koncovém zařízení. Tímto způsobem váš prohlížeč naváže spojení se servery Adobe v USA. To umožňuje společnosti Adobe zjistit, že vaše IP adresa byla použita k přístupu na tuto webovou stránku. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné cookies.

Ukládání a analýza údajů probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který byl vyžádán prostřednictvím naší technologie souhlasu s cookies od Usercentrics při vaší první návštěvě naší webové stránky. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jste nám nedali souhlas, nemůžeme zaručit optimální zobrazení naší webové stránky.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Další informace k fontům Adobe naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6.6 Font Awesome (místní hosting)

Tento web používá font Awesome pro konzistentní vykreslování písem. Font Awesome je instalován lokálně. Neexistuje zde žádné spojení se servery Fonticons, Inc.
Více informací o fontu Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy.

7. Osobní údaje žadatelů

V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Zaručujeme, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a se všemi dalšími právními požadavky a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Kontaktujte nás, pokud nám chcete zaslat své podklady k žádosti v zašifrované podobě.

7.1 Správce zpracování a výměny dokumentů v rámci skupiny DF Deutsche Forfait Group

Výše uvedené dceřiné společnosti DF jsou společně odpovědné za zpracovávání vašich osobních údajů v rámci procesu podávání žádostí. Vaše podklady k žádosti tak mohou být zpřístupněny také společnostem, které mohou zvažovat vaše zaměstnání. Dohoda stanoví, že společnost Deutsche Forfait GmbH při zpracovávání osobních údajů v rámci procesu podávání žádosti plní veškeré své povinnosti v souladu s GDPR. To se týká zejména výkonu vašich práv a plnění informačních povinností podle čl. 13 písm. f) GDPR. Je tedy naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR, abychom také zpřístupnili podklady k žádosti společnosti DF AG a společnostem, které mohou zvažovat vaše zaměstnání.

7.2 Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které se vztahují k vaší žádosti a které jsme od vás obdrželi v rámci procesu podávání žádosti [poštou nebo prostředky elektronické komunikace]. Údaje obvykle zahrnují:

 • Křestní jméno, příjmení, titul
 • Vaše kontaktní informace jako je adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a/nebo případně profesní postavení
 • Vaše údaje uvedené v žádosti, které se skládají z motivačního dopisu, životopisu a obvyklých podpůrných podkladů a certifikátů
 • Další údaje, které nám případně poskytnete v souvislosti s vaší žádostí

Kromě toho kontrolujeme, zda nejste uvedeni na sankčních seznamech podle protiteroristických nařízení ES 2580/2001 a nařízení ES 881/2002. Tato kontrola se však provádí pouze v případě bezprostředního přijetí do zaměstnání.

7.3 Rozsah a účel shromažďování osobních údajů

Pokud nám zašlete žádost, zpracujeme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky z rozhovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o uzavření pracovního poměru. Právním základem je oddíl 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru) ve spojení s čl. 88 a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (obecné zahájení smluvního řízení) a, pokud jste k tomu dali souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám zapojeným do zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, budou předložené údaje uchovávány v našem personálním oddělení na základě ustanovení oddílu 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR za účelem uzavření pracovního poměru. Vzhledem k protiteroristickým předpisům v nařízení ES 2580/2001 a nařízení ES 881/2002 mají společnost DF Deutsche Forfait AG a její dceřiné společnosti zakázáno uzavírat ekonomické vztahy s organizacemi a osobami podezřelými z terorismu. Abychom nařízením vyhověli, jsme povinni porovnat všechny pozvané žadatele se jmény na seznamu sankcionovaných osob podezřelých z terorismu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

7.4 Příjemci údajů

Ze zásady použijeme vaše podklady k žádosti pouze pro rozhodovací proces týkající se obsazení pozice, o kterou se ucházíte. Za tímto účelem předáme vaše podklady k žádosti zaměstnancům zapojeným do procesu zpracovávání žádostí.

Pokud podáte nevyžádanou žádost, která se netýká konkrétní pozice, můžeme vaše podklady k žádosti použít pro rozhodovací proces týkající se obsazení jakékoli uvažované pozice. Za tímto účelem předáme vaše podklady k žádosti kolegům z oddělení, ve kterém může být případné obsazení pozice zváženo.

7.5 Předávání údajů třetím stranám a převod do třetích zemí

Údaje o vás jako žadatelích nepředáváme osobám mimo skupinu DF Group. Údaje o vás jako žadateli nepředáváme ani do třetích zemí mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.

7.6 Doba uchovávání a výmazu

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu postupu řešení žádosti, která je nezbytná pro rozhodnutí o vaší žádosti.

Pokud vaše žádost nepovede k uzavření zaměstnaneckého poměru, vymažeme vaše údaje jako žadatele po šesti měsících od konečného zamítnutí z vaší strany nebo ze strany naší společnosti. Digitální údaje budou vymazány a fyzické podklady k žádosti budou náležitě zlikvidovány. K delšímu uchovávání může dojít, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti týkající se ukládání zabraňují vymazání.

Delší doby uchovávání budou aplikovány pouze v určitých jednotlivých případech, kdy jste samostatně souhlasili s prodloužením doby uchování, nebo výjimečně existuje oprávněný zájem na archivaci a váš zájem na vymazání tento zájem nepřeváží.

8. Vaše práva

8.1 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, především v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

8.2 Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které zpracováváme automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, a to ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze, je-li to technicky možné.

8.3 Právo na přístup, právo na opravu a právo na výmaz podle čl. 15, 16, 17 GDPR

V rámci příslušných právních ustanovení máte kdykoli právo na bezplatný přístup k vašim osobním údajům a informacím o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a rovněž ohledně dalších otázek týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži nebo prostřednictvím datenschutzbeauftragter@dfag.de.

8.4 Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Máte právo požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži nebo prostřednictvím datenschutzbeauftragter@dfag.de. Právo na omezení zpracování se vztahuje na následující případy:

 • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to ověřili. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů proběhlo / probíhá nezákonně, můžete namísto vymazání požádat o omezení zpracovávání údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Pokud jste vznesli námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, pak budou navzájem zváženy vaše i naše zájmy. Pokud ještě nebylo stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracovávání vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje, kromě uchovávání, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

9. Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou požadavky, které nám zasíláte, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle změny řádku adresy prohlížeče z „http://“ na „https://“ a symbolem zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, přečteny třetími stranami.

V souladu s požadavky článků 13, 14 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás dále informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací a o vašich právech v tomto ohledu.

1. Správce zpracování a výměny údajů v rámci skupiny DF Deutsche Forfait Group

Odpovědným správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres, a obdobné).
Zaměstnanci dceřiných společností DF Deutsche Forfait AG na provozní úrovni vykonávají úkoly pro druhou stranu v personální unii. Následující společnosti proto uzavřely dohodu o společné odpovědnosti ve smyslu čl. 26 obecného nařízení GDPR EU. Smlouva specifikuje oblasti práce, které v sesterských společnostech spadají pod společnou odpovědnost. To zahrnuje zpracovávání vašich údajů, které obdržíme v průběhu komunikace s vámi. V případě potřeby budou tyto údaje předány oddělení v rámci skupiny společností, které je odpovědné za váš dotaz. V případě žádostí o kontakt zaslaných prostřednictvím e-mailu obdrží zaměstnanci dceřiných společností vaše přenášené údaje společně prostřednictvím adresáře pro rozesílání pošty. Dohoda o společné odpovědnosti stanoví, že společnost Deutsche Forfait GmbH plní veškeré své povinnosti v souladu s GDPR. To se týká zejména výkonu vašich práv a plnění informačních povinností podle čl. 13 písm. f) GDPR.
Následující dceřiné společnosti skupiny DF Group jsou společně odpovědné za zpracovávání komunikačních údajů obchodních partnerů:

Deutsche Forfait GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln, Deutschland
Telefon: +49 221 97376-0
E-Mail: dfag@dfag.de

DF Deutsche Forfait s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
Nové Město, 11000, Prague Czech Republic
Telefon: +420 221 014 618
E-Mail: dfag@dfag.de

DF Deutsche Forfait Middle East s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
Nové Město, 11000, Prague Czech Republic
Telefon: +420 221 014 618
E-Mail: dfag@dfag.de

V případě dotazů poštou bude komunikace s vámi vedena především společností DF, se kterou jste v kontaktu nebo která je vhodná pro vyřízení vaší žádosti.

2. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou pro naši komunikaci s vámi nezbytné. Údaje obvykle zahrnují:

 • Křestní jméno a příjmení, titul
 • Profesní kontaktní informace jako je adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa,

a případně:

 • Datum narození
 • Místo narození
 • Národnost
 • Číslo cestovního pasu

Tyto osobní údaje shromažďujeme

 • nejprve od vás jako dotyčné osoby, nebo
 • v případě potřeby prostřednictvím komunikace třetích stran (banky, zákazníci, zprostředkovatelé), nebo
 • v případě potřeby na základě průzkumu ze zdrojů, které jsou veřejně přístupné.

3. Účel zpracovávání a právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR and německým federálním zákonem o ochraně údajů (BDSG), a to pokud je to nezbytné v kontextu komunikace.
Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícím účelem:

 • Komunikace s obchodními partnery ohledně služeb, např. za účelem zpracování dotazů zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. f) GDPR);
 • Zahájení smluvního řízení, zpracování a správa smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • Zákaznický servis, podpora a udržování kontaktu, pokud je to v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • Mimosoudní a soudní uplatňování našich vlastních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) GDPR);
 • V souladu s protiteroristickými předpisy definovanými v nařízení ES 2580/2001 a nařízení ES 881/2002 mají společnost DF Deutsche Forfait AG a její dceřiné společnosti zakázáno uzavírat ekonomické vztahy s organizacemi a osobami podezřelými z terorismu. Abychom vyhověli příslušným předpisům, jsme povinni porovnat všechny potenciální obchodní zákazníky se jmény na seznamu sankcionovaných osob podezřelých z terorismu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Pokud nám dáte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jiné účely, pak je právní základ tvořen čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas lze kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

4. Příjemci údajů

S ohledem na organizační strukturu skupiny DF Group mohou být vaše údaje předány různým společnostem DF a zpracovány v nich tak, jak to již bylo na začátku popsáno. V rámci naší společnosti jsou údaje předávány pouze osobám a oddělením, které požadují, aby vaše údaje splňovaly vaše oprávněné zájmy i smluvní a zákonné povinnosti.
Osobní údaje budou předány, pouze je-li to nezbytné pro provedení nebo plnění smlouvy nebo pro předsmluvní opatření, pokud to právní předpisy umožňují nebo pokud jsme obdrželi váš souhlas.

5. Zpřístupnění třetím stranám a převod do třetích zemí

Osobní údaje předáváme bankám, pokud je to nutné pro plnění smlouvy. Přijímající banky se mohou nacházet také v zemích mimo EU (třetí země).
V tomto případě zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů v cílové zemi v souladu s čl. 44 a násl. obecného nařízení GDPR, a to zejména uzavřením standardních smluvních doložek s našimi smluvními partnery ve třetích zemích nebo jinými zárukami, které zajišťují ochranu údajů. Pokud to není možné, budeme vás v tomto ohledu informovat a vysvětlíme rizika předem.

6. Doba uchovávání a výmazu

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu existence smluvní vztah s vámi, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Kromě toho podléháme zákonným povinnostem v oblasti uchovávání a dokumentace, které mimo jiné vyplývají z německého obchodního zákoníku a německého daňového zákoníku. Po uplynutí příslušných období vaše osobní údaje vymažeme, nebude-li existovat oprávněný zájem na archivaci a váš zájem na vymazání nepřeváží tento zájem.

7. Vaše práva

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte podle zákona o ochraně osobních údajů právo vznést vůči nám různé nároky. Máte právo

 • získat informace o uložených údajích a jejich původu, o účelu zpracování a příjemcích (čl. 15 GDPR) nebo
 • za určitých podmínek požadovat opravu, blokování (omezení zpracování) nebo výmaz vašich osobních údajů (čl. 16 - 18 GDPR, oddíl 35 BDSG),
 • požádat o předání vašich údajů jinému správci údajů, pokud je zpracovávání prováděno automatizovanými prostředky (čl. 20 GDPR), a také
 • stěžovat si u nás nebo u příslušného orgánu pro ochranu údajů ohledně zpracování údajů (čl. 77 GDPR).

Můžete také vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich údajů, pokud vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR). Vzhledem k tomu, že nezpracováváme údaje o vás jako žadateli pro reklamní účely, vyžaduje to důvod vyplývající z vaší konkrétní situace. V případě námitky již nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, k nimž se námitka vztahuje, a to od okamžiku přijetí a během následné kontroly a po dokončení kontroly je vymažeme — v případě oprávněné námitky (oddíl 36 BDSG, čl. 21 GDPR).

Jakýkoli souhlas, který jste nám dali ke zpracování vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), můžete kdykoli odvolat. Poté již vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebude existovat zákonná povinnost.

V zájmu ochrany vašich práv a v případě dotazů, kritiky a návrhů kontaktujte našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Herr Stefan Käsler
TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
80339 Mnichov/Německo
E-mail: datenschutzbeauftragter@dfag.de